?>
spis z natury, remament

Spis z natury- podstawowe informacje dla przedsiębiorcy

Czym właściwie jest remanent ?

Jest to nic innego, jak spis faktycznego stanu produktów, półproduktów, materiałów gotowych lub surowych a także braków lub odpadów posiadanych przez przedsiębiorstwo.

Jedną z form remanentu jest spis z natury. Właściwie przeprowadza się go już na etapie planowania, czyli dość wcześnie. Dzięki niemu można wyznaczyć konkretne dni w których ma on zostać przeprowadzany względem dnia, tygodnia czy miesiąca w danym przedsiębiorstwie.

Kiedy powinien zostać przeprowadzony taki spis z natury?

Istnieje kilka takich terminów, dzięki którym można go określić, właściwie w zależności od funkcjonowania oraz profilu działalności konkretnego przedsiębiorstwa można będzie bardziej precyzyjnie określić. Generalnie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami spis z natury należy wykonać:

 • w dzień rozpoczęcia działalności w trakcie trwania roku podatkowego
 • w dzień 1 stycznia
 • w sytuacji zmiany proporcji udziałów wspólników
 • w przypadku zmiany wspólnika
 • wraz z końcem roku podatkowego
 • w przypadku likwidacji działalności

Jakie dane musi zawierać spis z natury?

 • nazwę firmy ( imię i nazwisko właściciela zakładu)
 • datę w której sporządza się spis
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • konkretne i precyzyjne określenie towaru oraz innych składników wymienionych w § 27
 • jednostkę miary, a także ilość zatwierdzoną w czasie spisu
 • dokładną cenę za jednostkę miary
 • wynik z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • końcową wartość spisu z natury
 • wartość pomniejszającą (§ 29)- z uwzględnieniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze których dotyczy owe pomniejszenie.
 • klauzurę „Spis zakończono na pozycji…..”
 • podpis osób które sporządzały spis, a także podpis właściciela zakładu (wspólników)

Jakie towary uwzględnia spis z natury?

Tak naprawdę spisowi z natury będą podlegały jedynie towary handlowe, materiały ( w tym surowce podstawowe ale również pomocnicze), półwyroby. Należy uwzględnić również braki, odpady, wyroby gotowe oraz produkcję w toku.

Jakie są składniki majątki które podlegają inwentaryzacji droga spisu z natury?

 • aktywa pieniężne
 • papiery wartościowe w postaci materialnej
 • rzeczowej składniki aktywów obrotowych
 • środki trwałe oraz nieruchomości zaliczane do inwestycji
 • maszyny i urządzenia które wchodzą w skład środków trwałych w budowie

Jak właściwie przebiega wycena towarów?

Należy w tym punkcie wycenić materiały oraz towary handlowe które są objęte spisem z natury wedle poniższych zasad:

 • cena zakupu – czyli właściwa wartość jaką przedsiębiorca zapłacił za towar handlowe/materiał, kwota musi zostać pomniejszona o wartość podatku VAT albo
 • cena nabycia – kwota zakupu powiększona o dodatkowe koszty uboczne związane z zakupieniem towarów handlowych/materiałów ( przykładowo mogą się tutaj znaleźć koszty ubezpieczenia w drodze, koszty transportu). W tym punkcie należy przyporządkować określonym towarom koszty uboczne, oraz ustalić procentowy wskaźnik tych kosztów w stosunku do ogólnej wartości zakupów towarów handlowych czy materiałów
 • cena rynkowa z dnia sporządzenia spisu- to rozwiązanie jest stosowane w obrocie rzeczami tego samego typu oraz gatunku (odnosi się do ich stanu i stopnia zużycia)

– w przypadku zastosowania niższej kwoty od powyższego schematu ( z powodu uszkodzenia towaru) należy przy konkretnych pozycjach wskazać również jednostkową cenę zakupu

! Półwyroby, wyroby gotowe, braki we własnej produkcji – wylicza się na podstawie kosztów wytworzenia

! Odpady zużyte- wylicza się na podstawie oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytku

! W przypadku niesprzedanych wartości dewizowych wycenia się je na podstawie cen zakupu z dnia w którym zostaje sporządzony spis z natury. Jednak w przypadku sporządzania spisu z natury w dniu kończącym rok podatkowy według cen zakupu. Jednak nie mogą one być wyższe niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski

Czym jest pomniejszenie wartości spisu z natury?

Po zakończeniu spisu z natury przedsiębiorca ma obowiązek by pomniejszyć go o kwotę, o jaką wczesnej zmniejszył koszty uzyskania przychodu.

Jak wpisać w KpiR?

W sytuacji gdy dany przedsiębiorca po przygotowaniu spisu z natury posiada fizycznie więcej lub mniej towaru w systemie magazynowym należy rozliczyć te nadwyżki lub niedobory odpowiednio jako przychód i koszt uzyskania przychodu. Do tego typu czynności zobowiązuje art 12 ustawy i podatku dochodowym.

Usługi księgowe- czy spis z natury też należy przekazać?

W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą sie usługi księgowe. Wiadomo, że przepisy wciąż się zmieniają, więc dla bardzo wielu przedsiębiorców przekazywanie tego typu zadań osobom, które posiadają w tej kwestii kwalifikacje wydaje się być o wiele bardziej odpowiednie. W sytuacji gdy dany przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z usług księgowych, to w takiej sytuacji przygotowany spis z natury również należy przekazać księgowemu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry