Wywóz gotówki zagranicę – najważniejsze informacje

Wwóz lub wywóz gotówki w kwocie przekraczającej 10 tysięcy euro powinien został zgłoszony przy przekraczaniu granicy organom celnym lub Straży Granicznej. Od początku wakacji służby graniczne ujawniły przewóz 1 424 650 euro niezgłoszonej gotówki.

W myśl artykułu 18 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o Prawie dewizowym:
Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Nie stanowi wykonania obowiązku zgłoszenia podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych danych.

Z kolei w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych, czytamy, że:
Zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen na odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro.
Obszar Schengen to strefa, na którym została zapewniona swoboda przepływu wszystkich osób. Krajami członkowskimi są: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.

Przepływ gotówki na granicach UE

Osoby wjeżdżające do UE bądź z niej wyjeżdżające muszą zgłosić przewożone środki pieniężne o wartości 10 000 euro albo więcej. Formularz zgłoszenia, przekazany w dwóch egzemplarzach, powinien posiadać pieczęć oraz podpis funkcjonariusza celno-skarbowego lub Straży Granicznej. Deklaracja powinna obejmować zarówno polskie, jak i zagraniczne środki płatnicze, papiery wartościowe oraz wszelkie instrumenty płatnicze i zbywalne oraz złoto i platynę dewizową.

Uprawnienia służb granicznych

Transportowane środki płatnicze mogą zostać skontrolowane na granicy państwowej. Jeżeli osoba zgłaszająca ich wywóz podróżuje wraz z osobą towarzysząca, która nie deklaruje przewożenia środków płatniczych, ta druga również może zostać skontrolowana.

Służby graniczne mogą również przeprowadzić kontrolę bagażu oraz – w przypadku uzasadnionych podejrzeń – kontrolę osobistą.  Wszyscy współpodróżni mogą zostać poddani szczegółowej kontroli.

Kara za utajenie środków płatniczych

Podróżni, którzy zatają przewóz środków płatniczych, lub dopuszczą się podania nieprawdziwych informacji w deklaracji, podlegają karze grzywny za wykroczenia skarbowe. W artykule 99 czytamy, co następuje:
§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom wywozi lub wysyła za granicę wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. 
Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, jest mata, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Przepisy zaostrzają się, jeżeli środki pieniężne wywożone są poza kraje członkowskie:

Art.100. § 1. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom wywozi, wysyła lub przekazuje do krajów trzecich krajowe lub zagraniczne środki płatnicze, z przeznaczeniem na podjęcie lub rozszerzenie w tych krajach działalności gospodarczej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. 
Jeżeli wartość przedmiotu obrotu, o którym mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kontrola przepływu gotówki – główne cele

Ujednolicone przepisy prawne dotyczące wywozu/wwozu gotówki z/do  Unii Europejskiej mają uzupełnić unijną dyrektywę o praniu brudnych pieniędzy, która daje możliwość stałego monitorowania transakcji przeprowadzanych przez instytucje finansowe. Służby graniczne państw członkowskich mogą – w uzasadnionych przypadkach – zatrzymać zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować odpowiednie kroki wobec osób, które nie zgłosiły gotówki w kwocie przekraczającej 10 000 euro.
Państwa członkowskie gromadzą dane przekazywane w złożonych deklaracjach oraz stanowiące wynik przeprowadzanej kontroli granicznej. Skutkiem tego mogą udostępniać je organom, które zajmują się zwalczaniem procederu „prania” brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Wszelkie informacje sugerujące powiązania z organizacjami terrorystycznymi grupami przestępczymi mogą być przekazywane dalej i wykorzystywane w eliminacji tychże.

Anna Rajczak

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry